Vedtægter

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. februar 2004. Senest opdateret ved generalforsamlingen 29 marts 2019.

 • 1. Foreningens navn, hjemsted og formål

Stk. 1. Navn
Foreningens navn er Friendzone. Herefter kaldet foreningen.

Stk. 2. Hjemsted
Foreningens hjemsted er hos den til enhver tid fungerende formand.

Stk. 3. Formål
Foreningen har til formål at sikre ethvert medlem:

 • aktiviteter og arrangementer samt mulighed for selv at tilbyde aktiviteter.
 • grundlag for at etablere nye venskaber.
 • mulighed for at deltage i et aktivt netværk.
 • 2. Medlemmer

Stk. 1. Hvem
Enhver, som har betalt kontingent, og som har oprettet sig som medlem med egen mail-adresse, er medlem af foreningen.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen eller bestyrelsen, eller som ikke efterlever foreningens koncept, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Stk. 2. Kontingent
Kontingentet fastsættes og godkendes på generalforsamlingen.
Kontingentet dækker foreningens administrationsomkostninger samt evt. støtte til arrangementer. Bestyrelsen kan beslutte, at personer, der deltager i den daglige administration eller på anden måde udmærker sig ved aktivt arbejde i foreningens interesse, helt eller delvist kan fritages for kontingentbetaling for en periode.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er fritaget for kontingentbetaling.

Stk. 3. Indmeldelse og udmeldelse
Indmeldelse kan ske med dags varsel. Udmeldelse kan ligeledes ske med dags varsel. Evt. resterende kontingent tilbagebetales ikke.
Udmeldelse sker automatisk ved manglende betaling efter første rykkervarsel.

 • 3. Foreningens aktiviteter
  Alle aktiviteter i foreningens regi offentliggøres på hjemmesiden og kan distribueres via mail.

Foreningens medlemmer kan oprette aktiviteter. Disse aktiviteter skal være frit tilgængelige for alle medlemmer. Arrangørerne opkræver selv evt. betaling ifm. aktiviteterne. Arrangementerne skal distribueres via foreningen med oplysning om arrangementets art (navn), pris, tid, sted, evt. begrænsning i deltagerantal og kontaktperson mv. samt en beskrivelse af arrangementet.

Stk. 1. Aktiviteter under bestyrelsens ansvar

 1. Fester
  Foreningen tilstræber at afholde et antal årlige fester, hvortil der opkræves særskilt betaling. Betalingen kan dække lokaleleje, personale, velkomstdrink og bespisning mv. Tilmelding til festerne sker jf. indbydelse.
  Mindst 1 person fra bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget suppleant vil være til stede ved disse fester.
 2. Generalforsamling

Stk. 1. Myndighed
Bestyrelsen er foreningens administration og foreningens højeste myndighed i den daglige forretning. På generalforsamlingen har alle medlemmer med betalt kontingent samt kontingentfriholdte medlemmer stemmeret.
Over det på generalforsamlingen passerede skrives et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten.

Stk. 2. Termin for afholdelse
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før afholdelsen.

Forslag til behandling under dagsordenen, eller vedtægtsændringer, skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag sendes ud til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Beslutningsdygtig
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Hvert medlem har én stemme.
Ingen kan stemme ved fuldmagt på generalforsamlingen.
Når ét medlem forlanger det, skal afstemning være skriftlig.

Stk. 4. Ekstraordinær
Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

 1. når bestyrelsen finder anledning til det eller
 2. når en generalforsamling har bestemt det eller
 3. når 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden.

 • 5. Bestyrelsen

Stk. 1:
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Der vælges mindst 1 suppleanter. Yderligere vælges en revisor og en revisorsuppleant for indeværende år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 2:
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Suppleanter vælges for en etårig periode. Når en suppleant indtræder i bestyrelsen for et udtrædende bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 3:
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse samt for den daglige drift og administration. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk. 4:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Står stemmerne lige, afgør formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslaget.

Stk. 5:
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens.
Bestyrelsens medlemmer kan kun ved, med forsæt, at have misbrugt foreningens midler eller navn drages økonomisk til ansvar for sine handlinger.

Stk. 6:
Beslutninger på bestyrelsesmøder skal føres til referat.

 • 6. Hæftelse
  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.
  Der gives ingen personlige kautioner eller kreditter i foreningen.
 • 7. Regnskabsår
  Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
  På hvert års ordinære generalforsamling godkendes det reviderede regnskab.
 • 8. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1. Vedtægtsændringer
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de ved generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Der skal ved indkaldelsen redegøres for forslaget.

Stk. 2. Foreningens opløsning
Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes som besluttet på den opløsende generalforsamling.